Vyhlásenie o ochrane údajov

Způsob zpracování osobních údajů

1. IDENTIFIKACE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem webu je CK YachtWedding, a.s. (IČO 25596004), se sídlem Betlémská 10, 110 00 Praha 1, Česká republika, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“), zpracovává a shromažďuje osobní údaje, které uvedou klienti (zájemci) při rezervaci služeb (dále jen „Služby“) svatebních obřadů v zahraničí (event managementu), a nebo cestovní kanceláře, poskytovaných Správcem, na internetových (webových) stránkách www.yachtwedding.cz, provozovaných společností Správcem a to konkrétně:

 • jméno a příjmení (ženicha a nevěsty),
 • datum narození (ženicha a nevěsty),
 • národnost (ženicha a nevěsty),
 • aktuální rodinný stav (ženicha a nevěsty),
 • adresu trvalého bydliště,
 • kontaktní e-mailovou adresu a telefon.

2. KONTAKTY NA SPRÁVCE

Ve věcech správy osobních údajů lze Správce kontaktovat písemně či elektronicky na následujících kontaktních místech:

Doručovací adresa:
CK YachtWedding, a.s.
Betlémská 10
110 00 Praha 1
Česká republika

E-mail: info @ yachtwedding.com

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pro účely zpracování rezervace Služeb a dále pro účel řádného plnění smlouvy o prodeji Služeb (tj. smlouvy o poskytnutí služby) ze strany Správce.

Osobní údaje budou zpracovávány rovněž pro účely nabízení obchodu a/nebo služeb a/nebo šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, (dále jen „Obchodní sdělení“) ze strany Správce.

Pro účely řádného plnění Smlouvy budou osobní data předána obchodním partnerům Správce poskytujícím jednotlivé Služby jako subdodavatelé Správce.

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů zajišťuje Správce, jako zpracovatel ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“).

Osobní údaje budou po jejich zadání na internetových (webových) stránkách www.yachtwedding.cz, provozovaných Zpracovatelem, v elektronické formě uloženy na úložišti v rámci serveru Zpracovatele a nebudou veřejně přístupné.

Databáze bude zajištěna proti neoprávněným přístupům a zneužitím a údaje z ní budou v potřebném rozsahu poskytovány Správci a osobám uvedeným výše v čl. 3.

5. KONTAKTY NA ZPRACOVATELE

Ve věcech správy osobních údajů lze Zpracovatele kontaktovat písemně či elektronicky na následujících kontaktních místech:

Doručovací adresa:
CK YachtWedding, a.s.
Betlémská 10
110 00 Praha 1

6. DOBROVOLNOST A ODVOLATELNOST SOUHLASU

Souhlasu subjektu údajů (klienta) se zpracováním osobních údajů pro účely plnění smlouvy o prodeji Služeb (včetně jednání o jejím uzavření) není na základě aplikovatelných právních předpisů třeba.

Udělením souhlasu s tímto prohlášením o ochraně dat klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel Obchodních sdělení; takový souhlas je udělen dobrovolně, klient není nijak (na základě zákona či jinak) povinen své osobní údaje pro takový účel poskytnout. Takový souhlas je udělen na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel Obchodních sdělení je klient oprávněn kdykoli odvolat zasláním písemného oznámení Správci či Zpracovateli anebo na kontaktní adresy uvedené v konkrétním Obchodním sdělení. V takovém případě budou osobní údaje zpracovávány výhradně pro účel plnění povinností (a uplatnění práv) Správce plynoucích ze smlouvy o prodeji Služeb, přičemž jakmile důvod pro takové zpracovávání odpadne, osobní údaje budou zlikvidovány.

Pro účel zpracování rezervace služeb Správce je nutné uvést následující osobní údaje: jméno a příjmení ženicha a nevěsty, jejich národnost, adresu bydliště a e-mailovou adresu, datum narození. Bez uvedení těchto údajů nebude rezervace zpracována, resp. služba Správce poskytnuta.

Uvedené povinné údaje je nutné uvést také v případě osob, v jejichž prospěch je služba Správce rezervována (viz výše), přičemž klient v té souvislosti vyplněním příslušného formuláře prohlašuje a stvrzuje, že je všemi osobami, v jejichž prospěch rezervuje službu Správce a sjednává příslušnou smlouvu se Správcem, řádně zmocněn k poskytnutí osobních údajů (a případně k udělení souhlasu Správci s jejich zpracováním).

Případné další (ostatní) osobní údaje jsou nepovinné (případné nepovinné údaje budou jako nepovinné označeny přímo na příslušných webových stránkách).

7. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM ZE STRANY TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou uvedenou v čl. 3 výše.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a pracovníkům Správce a/nebo Zpracovatele, a rovněž shora jmenovaných společností jako oprávněných příjemců osobních údajů; tyto osoby jsou a budou ohledně osobních dat subjektu údajů vázány povinností mlčenlivosti.

8. POUČENÍ SPRÁVCE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Klient (subjekt údajů) má:

 • právo přístupu k osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo žádat informaci o zpracování svých osobních údajů,
 • právo požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení v případě, že se bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobního údaje), přičemž nebude-li žádosti vyhověno, má
 • právo obrátit se na příslušný dozorový orgán s tím, že tak může učinit i přímo, tj. bez předchozí žádosti určené Správci nebo Zpracovateli.

Správce a Zpracovatel se zavazují dbát o to, aby subjekt údajů v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů neutrpěl újmu na svých právech, a zavazují se přijmout taková technická opatření, která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy ze strany třetích osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, neoprávněným zpracováním, jakož i před jiným zneužitím.

Správce nebo Zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.

Osobní údaje budou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávány v souladu s tímto účelem.

Správce nebo na základě jeho pokynu Zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů (viz výše).

9. COOKIES

Cookies jsou textové soubory, které jsou prohlížečem ukládány na osobním počítači / notebooku / tabletu či jiném obdobném zařízení klienta. Cookies umožňují rozpoznat prohlížeč a např. reklamu na speciální akce prezentovat jen omezeně, tedy umožňují optimalizaci obchodního sdělení potřebám klienta. Cookies jsou chráněny proti přečtení třetí osobou. Pomocí cookies je možné smysluplně regulovat Obchodní sdělení.

V nápovědě, která je součástí menu většiny webových prohlížečů, lze zjistit, jak zabránit akceptaci nových cookies či jak (všechny) obdržené cookies vypnout.

Cookies nezpůsobují na počítačích a obdobných zařízeních žádné škody a neobsahují žádné viry.

10. KONTAKT NA DOZOROVÝ ORGÁN

Orgánem dozoru v oblasti nakládání s osobními údaji, kterému lze zaslat stížnost v případě, že se klient bude domnívat, že jsou porušena jeho práva, je pro území České republiky:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel. informace: +420 234 665 555
Tel. ústředna: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz

Sledujte naše novinky
Rýchla otázka

  Kontakt
  SK +421 221 025 221
  CZ +420 226 633 396
  Po – Pá: 10:00 – 17:00